NYHETER 

Hallingnatten AS har fått godkjent bygging av ny driftsbygning for storfe på Bromma. Byggearbeidene gjennomføres i 2020 slik at driftsbygningen står ferdig til vinteren 2021.

Sommeren 2019 ble skogskoia i Sverigseter- skogan rehabilitert og satt i stand for bruk. Etter flere år med lekkasjer, råteskader og forfall ble det gitt tilskudd fra kommunen (SMIL midler) som grunnlag til finansieringen. Skogskoia ble brukt hver vinter til tømmerhogst for 50-80 år siden, og var en viktig driftsbygning for inntektene skogen og...

Helge Rustand har fått konsesjon på kjøp av Haavind skogen i Gol. Dette er naboskog til Dalføret på 11500 da som ble kjøpt i 2015. Haavind skogen har veirett fra Søråsen-veien, og vil gjøre adkomsten inn til området enklere fra Gol. Haavind skogen vil bli driftet sammen med Dalføret.

Helge Rustand har fått konsesjon på fjelleiendom i Nystølen i Nesbyen. Fjelleiendommen har beiterett og fiskerett i hele Nes Nordmark. Nes Nordmark har ca 50 fiskevann i fjellheimen, i hovedsak ørret. Fjelleiendommen har setervoll på Nystølen, som blir brukt til beiteområde fremover.

Grimsgård spores tilbake til 1500-tallet. Den ligger i Nesbyen sentrum. Dette var tidligere en storgard, som eide blant annet stavkirken på Nes. Gardstunet ligger i Gamle Nes som har kulturhistorisk verdi. Ole Olsen (1570-1624) eide Grimsgård og flere andre gardsbruk i Nes. Han hadde flere barn. En av dem var Helge Olsen. Han flyttet til Rustand i...

Gol kommune og Fylkesmannen i Buskerud har godkjent ny skogsbilvei fra Runda til Haavind skogen. Dette er viktig for å forbedre tilgangen til bruk av Dalføret til friluftsliv.